VISAGINO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „KŪLVERSTUKAS“SKELBIA KONKURSĄ PADALINIO (ŪKIO) VADOVO PAREIGOMS ATLIKTI

Konkursą skelbia
Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“, biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 190230258, Kosmoso 12, Visaginas LT 31104, tel. (8 386) 32 192
Padalinio (ūkio) vadovo funkcijos
 1. Organizuoja vaikų lopšelio-darželio techninio personalo darbą, paskirsto techniniam personalui darbo sritis, plotus, užduotis, apimtis, vykdo aptarnaujančio personalo darbo laiko apskaitą, sudaro atostogų grafikus, vykdo darbų kontrolę ir priežiūrą, rūpinsi įstaigos materialiniais ištekliais, patalpų ir renginiams skirtų vietų ( muzikos salės, sporto salės) paruošimo darbais, aplinkos, teritorijos, lauko žaidimų aikštelių, pastatų esančių teritorijoje, įrengimų, inventoriaus apsauga, priežiūra, remontu; tvarko prekių – materialiųjų vertybių apskaitą, pildo priėmimo, perdavimo ir nurašymo dokumentus, pateikia ūkinių medžiagų nurašymo aktus vyr. buhalteriui, savarankiškai vykdo kitas direktoriaus pavestas funkcijas. Prižiūri darbuotojų veiklą, atliekamų funkcijų ir darbų kokybę, higieninių normų vykdymą. Planuoja reikalingų lėšų poreikį, sudaro sąmatų projektus ūkio reikmėms.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai

1.Išsilavinimas – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą su profesinio ar bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą. Išmanyti lopšelio-darželio struktūrą ir veiklos sritis

2. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo patirtį ūkio priežiūros srityje: inžinerijos, statybų, elektronikos ir kt. Gerai žinoti viešųjų pirkimų organizavimo principus, paslaugų ir prekių kainas rinkoje, ūkinių ir finansinių sutarčių sudarymo tvarką ir vykdymą.

3.Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ministerijų teisės aktus susijusius su ūkine veikla, viešųjų pirkimų teisės aktus,

4.Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius;

5.Išmanyti įstatymų, teisinių norminių aktų ir kitų privalomų dokumentų reikalavimus materialinių vertybių apskaitos srityje, išmanyti viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančius dokumentus, reglamentuotus Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose, kituose teisės aktuose, saugos darbe, priešgaisrinės saugos dokumentuose.

6.Gerai mokėti lietuvių kalbą, ne žemesnė kaip (III valstybinės kalbos mokėjimo kategorija) jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.

7.Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis :MS Windovs, MS Office, Word Excel ir kt., naudotis internetu.

Privalumai
 1. Vadybinio/administracinio darbo patirtis.
 2. Viešųjų pirkimų vykdymo praktika.
 3. Įstaigos raštvedybos reikalavimų išmanymas.
 4. Priešgaisrinės saugos pažymėjimas.
 5. Darbų saugos pažymėjimas.
 6. Civilinės saugos pažymėjimas.
 7. Vairuotojo pažymėjimas.
Pretendentai privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 4. Užpildyti pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą);
 5. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 6. Pretendentas dokumentus įstaigai teikia per Valstybinės tarnybos valdymo informacinę sistemą;
 7. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikia per sistemą www.varas.lt/vtis/ 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo.

Skelbimo numeris

Skelbimo paskelbimo data 2020-02-17

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis)
Darbo užmokestis: 924 – 1100 Eurų
Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2019 m. gruodžio d. Nr. XIII-2606
Skelbimas apie konkursą paskelbtas Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ interneto svetainėje www.visagino-kulverstukas.lt Visagino savivaldybės tinklapyje www.visaginas.lt


Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Įstaigos kodas  190230258
A.s. LT357300010002619881
Swedbank, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Danutė Remeikienė – LEP direktorė

Kosmoso g. 12, LT-31104 Visaginas
Tel./faks. (8 386) 32 192
Tel. (8 386) 32 192, (8 386) 61 335
El. paštas kulverstukas@sugardas.lt

2023 © Visagino l-d „Kūlverstukas“
Versija neįgaliesiems