SKELBIAMAS KONKURSAS PADALINIO (ŪKIO) VADOVO PAREIGOMS UŽIMTI VISAGINO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „KŪLVERSTUKAS“

Įstaigos pavadinimas:
Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Pareigybių pavadinimas:
Padalinio (ūkio) vadovas 1etatas

Pareigybės lygis – pareigybė priskiriama B lygiui

Reikalavimai:
 1. Išsilavinimas – aukštasis arba ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas,.
 2. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ministerijų teisės aktus susijusius su ūkine veikla, viešųjų pirkimų teisės aktus, savivaldybės tarybos sprendimus, lopšelio-darželio nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles.
 3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, ne žemesnė kaip (III valstybinės kalbos mokėjimo kategorija) jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.
 4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Exel“, „Outlook“, „Internet Explorer“, „Power Point“.
 5. Išmanyti įstaigos ūkinį organizavimą, raštvedybos taisykles, mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti ūkinę veiklą.
 6. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.
Funkcijos:
 1. Dalyvauti darbo grupėse rengiant strateginį veiklos planą.
 2. Vykdyti viešuosius pirkimus, sudaryti sutartis su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis dėl maisto produktų, inventoriaus, įrengimų, sanitarinių-higieninių, kanceliarinių ir kitų ūkio priemonių įsigijimo, dėl remonto darbų ir tvarkyti su šia veikla susijusius dokumentus.
 3. Kaupti ir sisteminti dokumentus, susijusius su lopšelio-darželio ūkine veikla, tvarkyti juos pagal raštvedybos reikalavimus.
 4. Atsakyti už esančių įstaigoje antspaudų saugumą ir naudojimą pagal paskirtį.
 5. Atsakyti už įstaigoje esančių matavimo priemonių naudojimą, jų patikrų organizavimą.
 6. Prižiūrėti darbuotojų veiklą, atliekamų funkcijų ir darbų kokybę, higieninių normų vykdymą.
 7. Planuoti reikalingų lėšų poreikį, sudaryti sąmatų projektus ūkio reikmėms.
Darbo užmokestis:
Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m sausio 17 d. Nr. XIII-198

4.3- 4.5 pastoviosios dalies koeficientas

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas (CV).
 5. Darbo stažą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 6. Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijos.
 7. Asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo gebėjimus ir dalykines savybes.
Dokumentai priimami adresu:
Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2019 m. spalio 21 d. Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ administracijai , Kosmoso g. Nr. 12, Visaginas

Elektroniniu paštu vilija.kriauciuniene@sugardas.lt

Dokumentų originalus turėti atrankos dieną.

Pretendentų atranka – pokalbis 2019-10-23 d.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Informaciją galima gauti tel. 8-386 32192


Visagino lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Įstaigos kodas 190230258
A. s. LTXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Bankas „??????“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Vilija Kriaučiūnienė – direktorė

Kosmoso g. 12, LT-31104 Visaginas
Tel./faks. (8 386) 32 192
Tel. (8 386) 32 192, (8 386) 61 335
El. paštas info@visagino-kulverstukas.lt

2020 © Visagino l-d „Kūlverstukas“
Versija neįgaliesiems