Reikalingas sekretorius-archyvaras

Visagino vaikų lopšeliui-darželiui „Kūlverstukas“ reikalingas sekretorius-archyvaras (pareigybės dydis – 0,5 etato, 20 val./sav.)
Pareigybės paskirtis – organizuoja darbą raštinėje, spausdina direktoriaus teikiamus dokumentų projektus, juos įregistruoja ir perduoda teisės aktų nustatyta tvarka; registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus; rengia darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo dokumentus; tvarko jų asmens bylas; rengia lopšelio-darželio dokumentacijos planą; peržiūri gautą korespondenciją, ją registruoja ir perduoda direktoriui pavedimo rezoliucijai įrašyti, įteikia vykdytojams ir prižiūri tolesnį pavedimų vykdymą; tvarko siunčiamuosius lopšelio-darželio dokumentus; kopijuoja direktoriaus, darbuotojų teikiamus dokumentus ir perduoda juos pagal pavedimą; siunčia elektroninius laiškus; priima pareiškėjų prašymus bei išduoda pažymas; tvarko įstaigos archyvą, konsultuoja darbuotojus dokumentų rengimo klausimais; informuoja direktorių apie dokumentų valdymo būklę; teikia atitinkamas ataskaitas; vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar lopšelio-darželio direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

Darbo užmokesčio koeficientas – 5,6 – 10,0

Pareigybės lygis B.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštesnysis arba aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas;
 • 2 metų darbo patirtis Raštinės, Biuro administratoriaus, Archyvaro, Sekretoriaus ar joms prilygintinose pareigose;
 • mokėti lietuvių kalbą pagal LR valstybinės kalbos įstatymo numatytus reikalavimus;
 • išmanyti raštvedybos standartus ir taisykles;
 • žinoti tvarkomųjų, normatyvinių dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo, perdavimo, apskaitos, archyvavimo ir saugojimo tvarką;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje;
 • gerai dirbti kompiuteriu MS Windows, MS Office, internetu, turėti darbo su dokumentų valdymo sistemomis ir informacinėmis
 • technologijomis įgūdžių;
 • būti tvarkingu, atsakingu, komunikabiliu, sugebančiu greitai orientuotis situacijose;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, derinti veiklas su kitais struktūriniais padaliniais bei išorinėmis institucijomis, steigėju;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, lopšelio-darželio nuostatais.
 • gebėjimas užtikrinti konfidencialumą;
 • rusų ir anglų kalbos pagrindai.

Privalumai:

 • darbo patirtis švietimo įstaigoje.
 • ilgesnė negu 2 metų darbo patirtis Raštinės, Biuro administratoriaus, Archyvaro, Sekretoriaus, klientų aptarnavimo ar joms prilygintinose pareigose.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus arba jų kopijas:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
4. gyvenimo aprašymą;
5. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami nuo paskelbimo datos 2023-03-01, įskaitant paskelbimo dieną iki 2023-03-15, kasdien nuo 9 iki 13.00 val.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

1. Pateikti asmeniškai konkurso rengėjui adresu: Kosmoso g. 12, Visaginas ( kasdien nuo 9 iki 13.00 val.)
2. Siųsti paštu – registruotu laišku: Kosmoso g. 12, 31104 Visaginas.
3. Siųsti elektroninio pašto adresu: kulverstukas@sugardas.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį. Pretendentai bus informuoti telefonu ir elektroniniu paštu apie atrankos vykdymo vietą ir laiką.
Išsamesnė informacija telefonu (8 386) 32192, mob.tel. +370861036744 arba el. paštu: kulverstukas@sugardas.ltVisagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Įstaigos kodas  190230258
A.s. LT357300010002619881
Swedbank, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Danutė Remeikienė – LEP direktorė

Kosmoso g. 12, LT-31104 Visaginas
Tel./faks. +370 386 32 192
Tel. +370 386 61 335
El. paštas kulverstukas@sugardas.lt

2024 © Visagino l-d „Kūlverstukas“
Versija neįgaliesiems