Visagino vaikų lopšeliui-darželiui reikalingas sekretorius-archyvaras

Visagino vaikų lopšeliui-darželiui reikalingas sekretorius-archyvaras (pareigybės  dydis – 0,5 etato, 20 val./sav.)

Pareigybės paskirtis – organizuoja darbą raštinėje, spausdina direktoriaus teikiamus dokumentų projektus, juos įregistruoja ir perduoda teisės aktų nustatyta tvarka; registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus; rengia darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo dokumentus; tvarko jų asmens bylas; rengia lopšelio-darželio dokumentacijos planą; peržiūri gautą korespondenciją, ją registruoja ir perduoda direktoriui pavedimo rezoliucijai įrašyti, įteikia vykdytojams ir prižiūri tolesnį pavedimų vykdymą; tvarko siunčiamuosius lopšelio-darželio dokumentus; kopijuoja direktoriaus, darbuotojų teikiamus dokumentus ir perduoda juos pagal pavedimą; siunčia elektroninius laiškus; priima pareiškėjų prašymus bei išduoda pažymas; tvarko įstaigos archyvą,  konsultuoja darbuotojus dokumentų rengimo klausimais; informuoja direktorių apie dokumentų valdymo būklę; teikia atitinkamas ataskaitas; vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar lopšelio-darželio direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

Darbo užmokesčio koeficientas 5-5,3.

Pareigybės lygis B.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštesnysis arba aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas;

 • 2 metų darbo patirtis Raštinės, Biuro administratoriaus, Archyvaro, Sekretoriaus ar joms prilygintinose pareigose;

 • mokėti lietuvių kalbą pagal LR valstybinės kalbos įstatymo numatytus reikalavimus;

 • išmanyti raštvedybos standartus ir taisykles;

 • žinoti tvarkomųjų, normatyvinių dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo, perdavimo, apskaitos, archyvavimo ir saugojimo tvarką;

 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje;

 • gerai dirbti kompiuteriu MS Windows, MS Office, internetu, turėti darbo su dokumentų valdymo sistemomis ir informacinėmis technologijomis įgūdžių;

 • būti tvarkingu, atsakingu, komunikabiliu, sugebančiu greitai orientuotis situacijose;

 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, derinti veiklas su kitais struktūriniais padaliniais bei išorinėmis institucijomis, steigėju;

 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, lopšelio-darželio nuostatais.

 • gebėjimas užtikrinti konfidencialumą;

 • rusų ir anglų kalbos pagrindai.

Privalumai:

 • darbo patirtis švietimo įstaigoje.

 • ilgesnė negu 2 metų darbo patirtis Raštinės, Biuro administratoriaus, Archyvaro, Sekretoriaus, klientų aptarnavimo ar joms prilygintinose pareigose.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus arba jų kopijas:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

 3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

 4. gyvenimo aprašymą;

 5. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

 1. Pateikti asmeniškai konkurso rengėjui adresu: Kosmoso g. 12, Visaginas (9 iki 16.30 val.)

 2. Siųsti paštu – registruotu laišku: Kosmoso g. 12, 31104 Visaginas.

 3. Siųsti elektroninio pašto adresu: kulverstukas@sugardas.lt

Dokumentai priimami nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną iki 2021-09-01, kasdien nuo 9 iki 16.30 val.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį. Pretendentai bus informuoti telefonu ir elektroniniu paštu apie atrankos vykdymo vietą ir laiką.

Išsamesnė informacija telefonu (8 386) 32192 arba el. paštu: kulverstukas@sugardas.ltVisagino lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Įstaigos kodas 190230258
A. s. LTXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Bankas „??????“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Danutė Remeikienė – LEP direktorė

Kosmoso g. 12, LT-31104 Visaginas
Tel./faks. (8 386) 32 192
Tel. (8 386) 32 192, (8 386) 61 335
El. paštas info@visagino-kulverstukas.lt

2021 © Visagino l-d „Kūlverstukas“
Versija neįgaliesiems